بازدید استاندار محترم استان سمنان از کارخانه ماشین لنت تهران

در بازدید اخیر استاندار محترم استان سمنان، جناب آقای دکتر خباز و هیئت همراه از سازمان‌های مختلف، ایشان شرکت ماشین لنت تهران را نماد عینی و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند.