کسب گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت